Tình huống: Bạo lực gia đình

Tập 64 Giúp đỡ cụ bà nhặt ve chai

Tình huống: Dàn cảnh cướp giật trên đường phố

Tập 63 Hoàn cảnh bố chồng chăm sóc con dâu

Tình huống: Bạo hành trẻ em

Tập 62 Cụ bà nhặt ve chai nuôi cháu

Tập 61 Giúp đỡ em gái 3 lần phẫu thuật chân

Tình huống: Con tôi ở nhà ngoan lắm và cái kết

Tập 60 Giúp đỡ cụ ông nhặt ve chai nuôi gia đình

Tập 59 Giúp đỡ mẹ con người Campuchia lưu lại tại Việt Nam

Tình huống: Thanh niên thiếu ý thức nơi công cộng

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/YvcuEWUWOqo?si=OXerYrRuuRdX5w6H” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” referrerpolicy=”strict-origin-when-cross-origin” allowfullscreen></iframe>

i9 Quỹ Từ Thiện: Vượt Lên Chính Mình